Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Nové býky na predaj! 21.1.2021
V sekcii Ponuka býkov sa nachádzajú nové býky, ktoré sú k dispozícii na predaj do prirodzenej plemenitby. Je medzi nimi aj potomok kravy, ktorá prekoročila celoživotnú úžitkovosť 100 tisíc kg mlieka...
Výzva na predkladanie žiadostí 30.12.2020
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2021 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA) v znení Dodatku č. 1.
 
     v termíne od 1.1.2021 - do 31.12.2021

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  23.12.2020                                                               Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Hodnotenie exteriéru za rok 2020 18.12.2020
Keďže sa blíži koniec roka, je čas bilancovať. V roku 2020 bolo v rámci systému FLECKSCORE lineárne ohodnotených 3306 prvôstok a 60 starších kráv (o 162 kráv viac ako vlani). Prvôstky dosiahli nasledujúce priemerné hodnotenie : rámec (80,1) - osvalenie (79,9) - končatiny (80,9) - vemeno (80,7) - celkový exteriér (80,5). 
Pri starších kravách sme zaznamenali nasledujúce parametre: rámec (81,7) - osvalenie (80,5) - končatiny (81,6) - vemeno (80,7) - celkový exteriér (81,0).
V nasledujúcich súboroch si môžete stiahnuť poradie najlepších chovov podľa celkového hodnotenia, rámca, osvalenia, končatín a vemena. Pozrieť si môžete aj rebríček 30 najlepších prvôstok podľa celkového hodnotenia a vemena.

Poradie chovov podľa celkového hodnotenia - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia rámca - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia osvalenia - prvôstoky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia končatín - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia vemena - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa celkového hodnotenia - staršie kravy 2020
TOP 30 najlepšie hodnotených prvôstok podľa celkového hodnotenia
TOP 30 najlepšie hodnotených prvôstok podľa vemena

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021 17.12.2020
Kolektív pracovníkov Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka- družstvo ďakuje všetkým chovateľom, partnerom a priaznivcom plemena za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2021. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.Registrácia býkov do inseminácie za rok 2020 17.12.2020
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť zootechnické certifikáty býkov, ktoré boli v roku 2020 registrované do plemennej knihy. Ak sa chcete poinformovať o aktuálnych plemenných hodnotách býkov, kliknite na nasledujúci odkaz. Do kolónky "Stier" zadajte meno býka a stránka Vám vygeneruje aktuálne informácie z databázy www.zar.at. 

Zootechnické certifikáty býkov registrovaných do inseminácie 2020
Prehľad o registrácii býkov do inseminácie za rok 2020

 
Zoznam býkov - nositeľov genetických vád 4.12.2020

Rozvoj genomickej selekcie priniesol objavenie nových genetických vád, ktoré sa vyskutujú v populácii strakatého plemena. Prvou vadou, ktorá sa začala sledovať, bola tzv. arachnomelia (pavúkovitosť). Neskôr sa započalo so sledovaním ďalších vád, ktoré majú rozdielnu závažnosť.
Genetické vady majú recesívnu dedičnosť, tzn. prejavia sa u recesívnych homozygotov (jedinec zdedil chybný "gén" od otca aj od matky). Z uvedeného vyplýva, že využitie býkov - nositeľov genetickej vady, automaticky neznamená, že sa budú rodiť len postihnuté teľatá. K výskytu vady môže dôjsť len v tom prípade, ak takéhoto býka pripárime na kravu, ktorá je nositeľkou rovnakej vady (aj to len s pravdepodobnosťou 25 %). Z uvedeného dôvodu treba pri využití takýchto býkov venovať zvýšenú pozornosť pri zostavovaní pripárovacích plánov.
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - po dohode s inseminačnými spoločnosťami - registruje do plemennej knihy aj býky, ktoré sú nositeľmi genetických vád. Uvedenú skutočnosť uvádzame v zootechnickom certifikáte (POP).
Pre chovateľov sme pripravili zoznam býkov, v ktorom sú uvedené prípadné genetické vady, ktorých sú nositeľmi. V zozname je uvedený aj genotyp býkov pre kappa a beta kazeín v mlieku. Genotyp pre kappa kazeín ovplyvňuje syriteľnosť mlieka (žiaduci genotyp BB, menej žiaduci AA). Genotyp pre beta kazeín súvisí s produkcou tzv. A2 mlieka, ktoré má priaznivé účinky na ľudské zdravie a suvisí aj s alergiou na kravské mlieko (žiaduci genotyp A2A2). Viac o tzv. A2 mlieku si môžete prečítať v priloženom článku, ktorý bol publikovaný na stránke www.chovamedoma.sk.

Zoznam býkov - nositeľov genetických vád

 

Decembrový odhad plemenných hodnôt bez výraznejších zmien 2.12.2020
V prvý decembrový deň boli publikované výsledky posledného spoločného genetického hodnotenia (DAC) v populácii strakatého plemena v tomto roku. Oproti augustovému hodnoteniu nenastali v rebríčku býkov výraznejšie zmeny. Poradiu plemenníkov podľa súhrnného selekčného indexu (GZW) naďalej vládne ZEIGER-ET (ZER-002) s hodnotou 144. O dva body nižší GZW má býk GS RAZFAZ (WLB-006). Tretiu priečku obsadil ďalší genomický býk WINTERTRAUM (GZW 141). Najlepším na dcérach prevereným býkom zostáva SISYPHUS-ET (STG-010) s hodnotu GZW 140. Z TOP 100 rebríčka podľa GZW je aktuálne na Slovensku zaregistrovaných 14 býkov a registrácia ďlaších sa pripravuje.
V priložených súboroch si môžete stiahnuť rebríček najlepších 500 býkov podľa GZW, ako aj rebríček býkov registrovaných na Slovensku. 

Rebríček TOP 500 býkov podľa GZW (DAC 12/2020) zdroj: www.zar.at
Býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2020) zdroj: www.zar.at


ZEIGER (ZER-002) - líder rebríčka podľa GZW
Za profesorom Kúbekom 5.11.2020
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo prijal so zármutkom správu, že dňa 31. októbra 2020 nás vo veku 79 rokov navždy opustil prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc., dlhoročný predseda Sekcie šľachtenia a Rady plemennej knihy ZCHSSD. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 5.11.2020 v kruhu najbližšej rodiny v Nitre. Všetkým pozostalým vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke.


Členská schôdza sa v pôvodnom termíne neuskutoční ! 15.10.2020
Vážení členovia ZCHSSD, 
v uplynulý dňoch ste od nás dostali pozvánky na členskú schôdzu, ktorá sa mala uskutočniť 22. októbra 2020 v Smrečanoch. Vzhľadom na súčasné epidemiologické opatrenia sa členská schôdza ruší! O novom termíne konania Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.


18. Chovateľský deň Prešov 2020 17.9.2020
Napriek napätej epidemiologickej situácii sa nášmu zväzu, v spolupráci s chovateľmi, sponzormi a spoluorganizátormi, podarilo úspešne zorganizovať už 18. ročník Chovateľského dňa hovädzieho dobytka v Prešove. Osem chovateľov z okresov Kežmarok, Stará Ľubovňa, Prešov, Vranov nad Topľou a Stropkov priviezlo 24 zvierat slovenského strakatého plemena. Rozhodcom chovateľského dňa bol prof. Peter Strapák z SPU v Nitre. V kategórii jalovíc zvíťazila reprezentantka PD SEKČOV Tulčík. Medzi prvôstkami získala prvé miesto dojnica zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš. Najlepšia staršia krava (bola vo štvrtej laktácii) prišla do Prešova z PD Nová Ľubovňa. Kravou s najlepším vemenom bola ocenená víťazná prvôstka z Malého Šariša. Redakcia časopisu Slovenský CHOV ocenila titulom NAJkrajšie zviera výstavy dojnicu z PD Nová Ľubovňa, ktorá zvíťazila medzi staršími kravami. Záverečnom bodkou za úspešným chovateľským dňom bol výber šampiónky. Rozhodca sa priklonil k najlepšej prvôstke zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš. Oceneným chovateľom úprimne gratulujeme. Za najlepšieho vodiča rozhodca vybral Marka Pardusa z PD Nová Ľubovňa.
V mene nášho zväzu chceme poďakovať všetkým spoluorganizátorom, sponzorom, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (v zastúpení Ing. Martina Nevolného - generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva), ale najmä chovateľom, ktorí venovali obrovské úsilie a pripravili veľmi peknú kolekciu zvierat, ktorá vzorne reprezentovala naše plemeno. Menovite ide o uvedených chovateľov: Agrodružstvo Bystré, AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš, PD Kapušany, PD Nová Ľubovňa, PD SEKČOV Tulčík, PD ONDAVA Stropkov, PDP Kežmarok a POD Vechec.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť katalóg z výstavy a lisitnu ocenených vvierat.

Katalóg výstavy
Listina ocenených zvierat
Detail - šampiónka výstavy + krava s najlepším vemenom + najlepšia prvôstka
Detail - NAJkrajšie zviera výstavy + najlepšia staršia krava
Detail - najlepšia jalovica

   
Šampiónka + najlepšie vemeno   Najkrajšie zviera + naj staršia krava    Najlepšia jalovica
Foto: Marián Dukes Slovenský CHOV
 1 2 3 4 5 6 
7
 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2023. Web developed by LINQ.