Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Ohrozuje slovenský dobytok planétu? 23.1.2020

Prinášame zaujímavý komentár Ing. Jána Hubu, CSc. k aktuálnej problematike vzťahu životného prostredia a chovu hovädzieho dobytka, ktorý bol uverejnený na stránke www.agrobiznis.sk
 

Na Slovensku sa vlani vyrobilo 1,1 milióna áut.

Chováme dovedna 0,43 mil. jedincov HD. Je to zrejme menej, ako u nás voľne žijúcej raticovej zveri. Možno v našich lesoch žije toľko diviačic, ako na farmách chováme prasníc.

V jeden z ostatných víkendových dní ma inšpirovali tri silné vnemy. Ráno som počul v rádiu informáciu o počte u nás vyrobených áut. Na poludnie, na ceste z Nitry do Banskej Bystrice, som po upozornení manželkou registroval veľa početných stád raticovej zveri, pasúcej sa v blízkosti diaľnice (určite ich bolo viac, ako na tomto úseku vídavam v lete kráv). Večer som na webe čítal článok, prebratý z Washington Post s názvom „Škodia vaše hamburgery planéte?“

 

Najlepší chovatelia podľa exteriéru za rok 2019 3.1.2020
V roku 2019 sme lineárne hodnotenie vykonali pri 3081 prvôstkách a 123 starších kravách. V nasledujúcich súboroch prinášame poradie chovateľov podľa hlavných znakov rámec, osvalenie, končatiny a vemeno. Stiahnuť si môžete aj poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia exteriéru, do ktorého vstupujú hlavné znaky v pomere: rámec 10 %, osvalenie 20 %, končatiny 30 % a vemeno 40 %. 
Veríme, že rady chovateľov, zapojených do hodnotenia exteriéru, sa v novom roku 2020 rozšíria.

Poradie chovateľov podľa hlavného znaku RÁMEC (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa hlavného znaku OSVALENIE (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa hlavného znaku KONČATINY (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa hlavného znaku VEMENO (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia exteriéru (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia exteriéru (staršie kravy 2019)


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 23.12.2019

 


Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :


      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2020 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA) v znení Dodatku č. 1.
 
     v termíne od 1.1.2020 - do 31.12.2020

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  23.12.2019                                                               Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020 17.12.2019
Kolektív pracovníkov Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo ďakuje všetkým chovateľom a partnerom za spoluprácu v roku 2019. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2020. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.


Míľnik v šľachtení slovenského strakatého dobytka 16.12.2019
S radosťou oznamujeme, že Slovenská republika sa vďaka Plemenárskym službám SR, š.p., zapojila do spoločného genetického hodnotenia strakatého dobytka spolu s Nemeckom, Rakúskom a Českou republikou. Zatiaľ, v rámci ukazovateľov mliekovej úžitkovosti. V decembri 2019 bol publikovaný spoločný odhad plemenných hodnôt so zahrnutím slovenských dát. Do hodnotenia vstúpili slovenské údaje z kontrolných nádojov od roku 1995. Spoločnému hodnoteniu predchádzalo úspešné absolvovanie tzv. test-runov, ktoré prebehli bez problémov. V rámci slovenských údajov, ktoré boli zaslané do Nemecka, sa nachádzalo 367 býkov s viac ako 20 dcérami, ktoré sa nachádzali aj v nemeckej, rakúskej či českej populácii. Dáta zo Slovenska tak ovplyvňujú plemenné hodnoty býkov pre znaky mliekovej úžitkovosti v rámci spoločného hodnotenia. 
Pri slovenských zvieratách (býky aj kravy) tak máme k dispozícii plemenné hodnoty pre produkciu mlieka v kg, produkciu tuku v kg, % tuku, produkciu bielkovín v kg a obsah bielkovín v % počítané na základe údajov zo všetkých participujúcich krajín. Slovenské zvieratá majú taktiež vypočítaný index MW (Milchwert; index mliekovej úžitkovosti). V blízkej budúcnosti by Slovensko malo do spoločného hodnotenia vstúpiť aj s ďalšími znakmi, a tak veríme, že slovenské zvieratá budú mať v budúcnosti vypočítaný aj súhrnný index GZW, čo by našim chovateľom otvorilo nové možnosti pri predaji svojich zvierat.
Zmenil sa aj spôsob uverejňovania plemenných hodnôt znakov mliekovej úžitkovosti. PS SR, š.p., publikovali nový rebríček býkov na základe spoločného výpočtu, pričom býky sú zoradené podľa MW, ktorý vystriedal zaužívaný SPI (slovenský produkčný index). Aktuálnym lídrom je plemenný býk VERMEER (RMT-006) s MW 125. Nasledujú plemenníky WABAN (WLE-009) - MW 123, GS WORLDWIDE (WLE-007) a EVERGREEN (ERT-004) - zhodne s hodnotou MW 122.
V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť rebríček TOP 100 býkov podľa MW v slovenskej populácii na základe spoločného genetického hodnotenia pre znaky mliekovej úžitkovosti (Nemecko, Rakúsko, Česká republika a Slovensko).

TOP 100 býkov podľa MW - spoločné hodnotenie DE, AT, ČR a SVK - december 2019 (zdroj: Plemenárske služby SR, š. p.)

 
VERMEER (RMT-006)
foto: www.crvcz.cz
Decembrový výpočet plemenných hodnôt priniesol zmeny v rebríčku býkov 5.12.2019
3. decembra boli publikované najnovšie výsledky spoločného genetického hodnotenia v populácii strakatých plemien DAC (Nemecko - Rakúsko - Česká republika). V rebríčku býkov podľa súhrnného indexu GZW bol z prvej priečky zosadený český plemenník ROLLS (Walk x Waldbrand), ktorý sa posunul na 6. miesto. Líderskú pozíciu získal mladý genomický býk ZEIGER z portfólia nemeckej inseminačnej stanice Höchstädt. Dosiahol rekordnú hodnotu GZW 148! Jeho otcom je genomický býk ZAZU (Zepter x Watt) s GZW 129. Otcom matky je famózny HERZSCHLAG (Hutera x Wildwest), ktorý sa medzičacom presťahoval z Horného Rakúska na bavorskú stanicu do Neustadtu, čo by malo napomôcť hlavne zvýšeniu kvality jeho spermy, po ktorej je stále obrovský dopyt. Druhú priečku (GZW 140) obsadil jeho plný brat - dvojča ZUBRINGER (Zazu x Herzschlag). Býky na prvých dvoch priečkach sa narodili 16.10.2018 krave Lamera, ktorej GZW bol 141. Na tretej priečke sa nachádza IMMENS (Imperativ x Polaroid) s GZW 139. Z býkov, v súčasnosti dostupných na Slovensku, sa na 4. priečke umiestnil HERZPOCHEN (Herzschlag x Vanadin) - HRA-006 (GZW139). Najlepším býkom prevereným na dcérach je VARTA (Valeur x Vogt) s hodnotou GZW 137, ktorý tak vystriedal medzičasom uhynuvšieho WABANa (WLE-009).
V nasledujúcom súbore si môžete stiahnuť rebríček TOP 500 býkov podľa GZW. Taktiež sme pripravili zoznam býkov registrovaných na Slovensku, ktoré sú zoradené podľa GZW.

Rebríček TOP 500 býkov podľa GZW (DAC 12/2019)
Býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2019)

 
ZEIGER - GZW 148                      VARTA - najlepší preverený býk GZW 137
František a Peter Kijovskí ocenení v rámci súťaže Topagro 2018 4.12.2019
V rámci oceňovania najlepších slovenských poľnohospodárov na základe ekonomických výsledkov sa nestratili ani chovatelia slovenského strakatého plemena. Agrofarma-K, s.r.o., Medzany, ktorej konateľom je Ing. Peter Kijovský, sa v súťaži TOPAGRO 2018 umiestnila na 5. mieste medzi obchodnými spoločnosťami hospodáriacimi v znevýhodnených podmienkach. Medzi všetkými hodnotenými podnikmi skončili na 42. až 45. mieste. Treba vyzdvihnúť, že tržby zo živočíšnej výroby tvoria až 75,1 % z celkových tržieb rodinnej firmy. Ing. Peter Kijovský prevzal rodinný podnik po svojom otcovi Františkovi. Úspešné odovzdanie hospodárenia si všimli aj organizátori súťaže, ktorí Františkovi a Petrovi Kijovským udelil špeciálne ocenenie Otcova roľa. Agrofarma-K, s.r.o. sa radí medzi najlepších chovateľov slovenského strakatého plemena. V ich stáde sa nachádza približne 110 kráv, ktoré by mali v tomto roku presiahnuť priemernú úžitkovosť za normovanú laktáciu 9300 kg mlieka. Taktiež sú najväčšími producentmi plemenných býkov, ktoré pôsobia v chovoch po celom Slovensku. K dosiahnutým úspechom úprimne gratulujeme.

   
Návrat k Prešovu 2019 28.11.2019
Na stránke www.agrobiznis.sk bolo umiestnené video z Chovateľského dňa v Prešove 2019. Ďakujeme Mariánovi Dukesovi z redakcie Slovenského CHOVu a portálu agrobiznis.sk za toto veľmi pekné video.
Môžete ho nájsť pod odkazom: http://agrobiznis.sk/component/content/article/1-uvod/5058-14-chovatesky-de-hovaedzieho-dobytka
Slovenská jazyková mutácia na stránke www.fleckscore.com 28.11.2019
Vďaka aktivite člena predstavenstva nášho zväzu - prof. Petra Starpáka z SPU v Nitre - bola na stránke www.fleckscore.com uvedená do prevádzky slovenská jazyková verzia online formulára na hodnotenie exteriéru kráv slovenského strakatého plemena, vrátane metodiky hodnotenia zvierat systémom FleckScore. Ide už o 12 jazykovú verziu, ktorá je na tejto stránke k dispozícii. Každý chovateľ či priaznivec plemena sa tak na tejto stránke môže dozvedieť zaujímavé informácie o hodnotení exteriéru. Najpodstatnejšie je však, že si môže prostredníctvom online formulára prakticky vyskúšať lineárne hodnotenie svojich kráv. 
Slovenská jazyková verzia je umiestnená pod odkazom: https://www.fleckscore.com/sk/

 
Návrat k FleckScore Meeting 2019 11.11.2019
Ako sme Vás už informovali, Slovensko v tomto roku zorganizovalo významné podujatie - Spoločné stretnutie bonitérov strakatých plemien FleckScore Meeting 2019, ktoré sa uskutočnilo na PD Kozárovce. V nasledujúcej prílohe vám prinášame zhrnutie záverov zo stretnutia, ktoré pripravil šéf expertnej skupiny pre exteriér Bernhard Luntz z Nemecka.

Bernhard Luntz - FleckScore Slovakia 2019


 1 2 3 4 5 6 
7
 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.