Slovenský jazyk English Deutsch

Zväz

Hlavnou náplňou našej organizácie už pod názvom: Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo, je starostlivosť o rozvoj slovenského strakatého plemena. Prioritou je koordinácia činností všetkých zainteresovaných zložiek v šľachtiteľskom  procese a poskytovanie dostatočného množstva kvalitných informácii chovateľom pre ich rozhodovanie.

Z histórie zväzu

Prvé zasadnutie Prípravného výboru, už za účasti zástupcov všetkých významných chovateľov slovenského strakatého plemena, ktorí prejavili záujem, sa uskutočnilo 8 .januára 1992 v Prešove. Na tomto pracovnom stretnutí sa dohodol termín ustanovujúcej členskej schôdze a rozdelili  úlohy na príprave zakladajúcich materiálov:

 • spoločenskej zmluvy,
 • stanov,
 • a rokovacieho poriadku.

Pri hľadaní optimálnej formy organizácie sa prípravný výbor rozhodol v zmysle Obchodného zákonníka pre družstvo. Pri zostavovaní volených orgánov bolo dohodnuté rovnomerné zastúpenie zástupcov výrobných organizácií z jednotlivých regiónov Slovenska a primerané zastúpenie organizácií služieb a vedeckovýskumnej základne.

O členstvo v organizácii požiadali aj začínajúci chovatelia mäsových plemien a tak bol navrhnutý názov: Družstvo chovateľov slovenského strakatého a mäsových plemien dobytka na Slovensku.

Rokovanie ustanovujúcej členskej schôdze sa uskutočnilo 20. februára 1992 v Lehote nad Rimavicou za účasti 79 prihlásených zástupcov výrobných aj nevýrobných organizácií.

Postupne boli schválené zakladajúce materiály družstevného zväzu:

 • spoločenská zmluva,
 • stanovy
 • a rokovací poriadok.

Spolupráca s Agronomickou fakultou SPU

V roku 1993 dochádza k podpisu dohody medzi Zväzom a vtedajšou Agronomickou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, kde sa vymedzujú rámce a oblasti spolupráce. Do realizácie tejto zmluvy sa veľmi intenzívne zapojili najmä:

 • Katedra špeciálnej zootechniky
 • Katedra plemenárskej biológie a genetiky.

Realizácia  zmluvy bola zameraná na dve oblasti - vzdelávací proces chovateľskej verejnosti cez Praktickú školu chovateľa s vydávaním tematicky zameraných publikácii, ale aj spoločným vydaním Praktickej príručky chovateľa hovädzieho dobytka kolektívu autorov pod vedením profesora Debrecéniho.

Náročnejšou úlohou bolo dopracovanie, modernizácia a zosúladenie koncepčných a metodických materiálov, ktoré rozhodujú o výsledkoch šľachtenia a tým aj výrobno-ekonomických výsledkoch chovateľov.

V relatívne krátkej dobe sú v sekcii šľachtenia  pod vedením Ing P. Strapáka, CSc dopracované metodické materiály zamerané na organizovanie bonitácii v chovoch, výbery matiek býkov, zásady testačného pripárovania, tvorba mena novo - zaradených býkov, stanovenie kvalitatívnych  kritérií pre dovoz inseminačných dávok a plemenníc.

Väčší rozsah prác si vyžiadali programovo zamerané materiály:

 • Chovný cieľ a plemenný štandard plemena,
 • Hodnotenie exteriéru slovenského strakatého plemena,
 • Štatút plemennej knihy slovenského strakatého plemena a zásady jej vedenia. 

Do prípravy technického riešenia vedenia plemennej knihy sa razantne zapojil Ing Juraj Candrák, CSc.

Schválením Štatútu plemennej knihy slovenského strakatého plemena na rozšírenom  zasadnutí Sekcie šľachtenia Zväzu v zasadačke PD Horná Nitra Nedožery - Brezany sa naplnila etapa tvorby rozhodujúcich pre činnosť nevyhnutných materiálov.

V ďalšom období sa práca profesionálnych aj dobrovoľných pracovníkov, členov Zväzu mohla zameriavať prednostne na realizáciu chovateľských a šľachtiteľských zámerov.

SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.