Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Aprílové plemenné hodnoty plné zmien 8.4.2021
Od apríla 2021 došlo k zmene v metodike výpočtu plemenných hodnôt v rámci spoločného genetického hodnotenia DAC (Nemecko - Rakúsko - ČR), do ktorého ukazovateľmi mliekovej úžitkovosti vstupuje aj Slovensko. Prešlo sa na tzv. jednokrokovú metódu odhadu, ktorej hlavným benefitom je zvýšenie spoľahlivosti odhadovaných plemenných hodnôt, hlavne mladých genomických zvierat. Napríklad pri ukazovateľoch mäsovej úžitkovosti a fitnes došlo k zvýšeniu spoľahlivosti o cca 10 %.
Doposiaľ boli najskôr počítané konvenčné plemenné hodnoty, ktoré sa následne skombinovali s genomickými plemennými hodnotami. Pri jednokrokovej metóde sú naraz (v jednom kroku) odhadnuté plemenné hodnoty všetkých zvierat (samce aj samice), so zohľadnením fenotypových údajov a údajov z genotypizácie zvierat. Pre zaujímavosť: do spoločného výpočtu vstupujú údaje z rokokmeňov a kontroly úžitkovosti viac ako 30 miliónov zvierat + informácie z genotypizácie niekoľko stotisíc zvierat.
Zmena v metodike výpočtu sa prejavila aj v zmene poradia nejlepších býkov podľa GZW. Najvyššie hodnoteným genomikom sa stal Hayabusov syn HASHTAG (GZW 149), nasledovaný geneticky bezrohým HAMLETom Pp* (GZW 148) a aj u nás registrovaným býkom EASY-ET (ERT-007) s hodnotou GZW 144. Pri preverených býkoch dosiahli najvyšší GZW 134 zhodne Raldiho syn VOLLENDET a Wohltatov potomok WHATEVER.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť rebríčky 100 najlepších genomických a preverených býkov podľa GZW. Pripravili sme aj podobný prehľad zložený výlučne z býkov registrovaných do plemennej knihy na Slovensku.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at
Genomické býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at
Preverené býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at

   
HASHTAG (GZW 149)                VOLLENDET (GZW 134)
Registrácia býkov do inseminácie 2021 3.3.2021
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť zootechnické certifikáty býkov, ktoré boli v mesiacoch január až február tohto roku registrované do inseminácie.

Zootechnické certifikáty býkov registrovaných do inseminácie 2021
Prehľad o registrácii býkov do inseminácie za rok 2021


Odišiel Ing. Peter Legíň 11.2.2021
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 8. februára 2021 nás vo veku 63 rokov navždy opustil Ing. Peter Legíň, predseda Poľnohospodárskeho družstva Žiar nad Hronom a zároveň dlhoročný člen predstavenstva ZCHSSD (od roku 2010). Za vykonanú prácu v prospech nášho zväzu a všetkých chovateľov slovenského strakatého plemena si zaslúži naše najúprimnejšie poďakovanie. Posledná rozlúčka so zosnulým sa ukutoční 15.2.2021 v krematóriu v Banskej Bystrici, avšak len v kruhu najbližšej rodiny. Všetkým pozostalým vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke!


Nové býky na predaj! 21.1.2021
V sekcii Ponuka býkov sa nachádzajú nové býky, ktoré sú k dispozícii na predaj do prirodzenej plemenitby. Je medzi nimi aj potomok kravy, ktorá prekoročila celoživotnú úžitkovosť 100 tisíc kg mlieka...
Výzva na predkladanie žiadostí 30.12.2020
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2021 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA) v znení Dodatku č. 1.
 
     v termíne od 1.1.2021 - do 31.12.2021

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  23.12.2020                                                               Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Hodnotenie exteriéru za rok 2020 18.12.2020
Keďže sa blíži koniec roka, je čas bilancovať. V roku 2020 bolo v rámci systému FLECKSCORE lineárne ohodnotených 3306 prvôstok a 60 starších kráv (o 162 kráv viac ako vlani). Prvôstky dosiahli nasledujúce priemerné hodnotenie : rámec (80,1) - osvalenie (79,9) - končatiny (80,9) - vemeno (80,7) - celkový exteriér (80,5). 
Pri starších kravách sme zaznamenali nasledujúce parametre: rámec (81,7) - osvalenie (80,5) - končatiny (81,6) - vemeno (80,7) - celkový exteriér (81,0).
V nasledujúcich súboroch si môžete stiahnuť poradie najlepších chovov podľa celkového hodnotenia, rámca, osvalenia, končatín a vemena. Pozrieť si môžete aj rebríček 30 najlepších prvôstok podľa celkového hodnotenia a vemena.

Poradie chovov podľa celkového hodnotenia - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia rámca - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia osvalenia - prvôstoky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia končatín - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia vemena - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa celkového hodnotenia - staršie kravy 2020
TOP 30 najlepšie hodnotených prvôstok podľa celkového hodnotenia
TOP 30 najlepšie hodnotených prvôstok podľa vemena

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021 17.12.2020
Kolektív pracovníkov Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka- družstvo ďakuje všetkým chovateľom, partnerom a priaznivcom plemena za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2021. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.Registrácia býkov do inseminácie za rok 2020 17.12.2020
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť zootechnické certifikáty býkov, ktoré boli v roku 2020 registrované do plemennej knihy. Ak sa chcete poinformovať o aktuálnych plemenných hodnotách býkov, kliknite na nasledujúci odkaz. Do kolónky "Stier" zadajte meno býka a stránka Vám vygeneruje aktuálne informácie z databázy www.zar.at. 

Zootechnické certifikáty býkov registrovaných do inseminácie 2020
Prehľad o registrácii býkov do inseminácie za rok 2020

 
Zoznam býkov - nositeľov genetických vád 4.12.2020

Rozvoj genomickej selekcie priniesol objavenie nových genetických vád, ktoré sa vyskutujú v populácii strakatého plemena. Prvou vadou, ktorá sa začala sledovať, bola tzv. arachnomelia (pavúkovitosť). Neskôr sa započalo so sledovaním ďalších vád, ktoré majú rozdielnu závažnosť.
Genetické vady majú recesívnu dedičnosť, tzn. prejavia sa u recesívnych homozygotov (jedinec zdedil chybný "gén" od otca aj od matky). Z uvedeného vyplýva, že využitie býkov - nositeľov genetickej vady, automaticky neznamená, že sa budú rodiť len postihnuté teľatá. K výskytu vady môže dôjsť len v tom prípade, ak takéhoto býka pripárime na kravu, ktorá je nositeľkou rovnakej vady (aj to len s pravdepodobnosťou 25 %). Z uvedeného dôvodu treba pri využití takýchto býkov venovať zvýšenú pozornosť pri zostavovaní pripárovacích plánov.
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - po dohode s inseminačnými spoločnosťami - registruje do plemennej knihy aj býky, ktoré sú nositeľmi genetických vád. Uvedenú skutočnosť uvádzame v zootechnickom certifikáte (POP).
Pre chovateľov sme pripravili zoznam býkov, v ktorom sú uvedené prípadné genetické vady, ktorých sú nositeľmi. V zozname je uvedený aj genotyp býkov pre kappa a beta kazeín v mlieku. Genotyp pre kappa kazeín ovplyvňuje syriteľnosť mlieka (žiaduci genotyp BB, menej žiaduci AA). Genotyp pre beta kazeín súvisí s produkcou tzv. A2 mlieka, ktoré má priaznivé účinky na ľudské zdravie a suvisí aj s alergiou na kravské mlieko (žiaduci genotyp A2A2). Viac o tzv. A2 mlieku si môžete prečítať v priloženom článku, ktorý bol publikovaný na stránke www.chovamedoma.sk.

Zoznam býkov - nositeľov genetických vád

 

Decembrový odhad plemenných hodnôt bez výraznejších zmien 2.12.2020
V prvý decembrový deň boli publikované výsledky posledného spoločného genetického hodnotenia (DAC) v populácii strakatého plemena v tomto roku. Oproti augustovému hodnoteniu nenastali v rebríčku býkov výraznejšie zmeny. Poradiu plemenníkov podľa súhrnného selekčného indexu (GZW) naďalej vládne ZEIGER-ET (ZER-002) s hodnotou 144. O dva body nižší GZW má býk GS RAZFAZ (WLB-006). Tretiu priečku obsadil ďalší genomický býk WINTERTRAUM (GZW 141). Najlepším na dcérach prevereným býkom zostáva SISYPHUS-ET (STG-010) s hodnotu GZW 140. Z TOP 100 rebríčka podľa GZW je aktuálne na Slovensku zaregistrovaných 14 býkov a registrácia ďlaších sa pripravuje.
V priložených súboroch si môžete stiahnuť rebríček najlepších 500 býkov podľa GZW, ako aj rebríček býkov registrovaných na Slovensku. 

Rebríček TOP 500 býkov podľa GZW (DAC 12/2020) zdroj: www.zar.at
Býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2020) zdroj: www.zar.at


ZEIGER (ZER-002) - líder rebríčka podľa GZW
 1 2 3 4 5 6 7 
8
 9 10... 
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.