Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Národný šampionát - Simmental Cup 2022 28.2.2022
Vážení priatelia,

náš zväz si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho založenia a pri tejto príležitosti plánujeme v dňoch 5. až 6. mája 2022 zorganizovať výstavu s názvom Národný šampionát - Simmental Cup 2022. Podujatie sa uskutočná v areáli Nestville parku v Hniezdnom (okr. Stará Ľubovňa). Jeho súčasťou bude aj odborný seminár spojený so spoločenským programom.
Bližšie informácie o programe budeme prinášať v najbližších dňoch.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 31.12.2021
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.2 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.63079(2021/XA) týmto :
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2022 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.63079(2021/XA) v znení Dodatku č. 2 /platného od 28.5.2021/
 
     v termíne od 1.1.2022 - do 31.12.2022

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2021                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Za Ing. Antonom Paliderom 27.12.2021
Smutná správa obišla širokú chovateľskú verejnosť krátko pred tohtoročnými Vianocami. Vo štvrtok 23.12.2021 nás vo veku 76  rokov navždy opustil Ing. Anton Palider - predseda Žiarec PD Tvrdošín. Ing. Palider bol jedným zo strojcov úspechu tvrdošínskych družstevníkov, ktorí sa prepracovali medzi absolútnu špičku chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku. Významne sa podieľal pri budovaní nových ustajňovacích objektov, ktoré dopomohli k významnému nárastu úžitkovosti miestneho stáda. Práve spomínané nové objekty boli aj zdrojom problémov pri refundácii finančných prostriedkov, ktoré musel skúsený manažér v posledných mesiacoch intenzívne riešiť. 
Celému kolektívu pracovníkov Žiarec PD Tvrdošín, ako aj rodine a priateľom vyslovujeme našu najúprimnejšiu sústrasť. Slovenský agrárny sektor stratil významného odborníka.
Česť jeho pamiatke !


Hodnotenie exteriéru v roku 2021 23.12.2021
V roku 2021 bonitéri zväzu lineárne ohodnotili dovedna 3310 kráv slovenského strakatého plemena, z čoho bolo 3292 prvôstok a 18 starších kráv. Prinášame Vám reríček chovateľov podľa priemerného hodnotenia za hlavné znaky - vemeno, končatiny, osvalenie, rámec, a za súhrnné hodnotenie exteriéru, do ktorého vstupujú jednotlivé znaky v nasledujúcom pomere: rámec 10 %, osvalenie 20 %, končatiny 30 % a vemeno 40 %.
Taktiež si môžete pozrieť zoznam 50 najlepších prvôstok podľa súhrnného hodnotenia exteriéru a podľa vemena.
Všetkým chovateľom chceme poďakovať za možnosť vykonávať hodnotenie exteriéru v ich chovoch. Zároveň veríme, že rady zapojených chovateľov sa budúci rok opäť rozšíria.

Poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia exteriéru
Poradie chovateľov podľa hodnotenia vemena
Poradie chovateľov podľa hodnotenia končatín
Poradie chovateľov podľa hodnotenia osvalenia
Poradie chovateľov podľa rámca tela
TOP 50 najlepšie hodnotených prvôstok podľa celkového hodnotenia exteriéru
TOP 50 najlepšie hodnotených prvôstok podľa vemena


www.fleckscore.com


Decembrový výpočet plemenných hodnôt 7.12.2021
S blížiacim sa koncom roka si väčšina chovateľov vyberá plemenné býky do pripárovacích plánov na budúci rok. Slúžia im na to publikované výsledky genetického hodnotenia, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom viacerých zdrojov. V utorok 7. decembra bol publikovaný posledný tohtoročný výpočet plemenných hodnôt v rámci spoločného hodnotenia DAC.
Medzi genomickými býkmi sa na prvé miesto dostal býk z portfólia bavorskej stanice býkov v Neustadte SUNSHINE, ktorého otcom aj otcom matky sú na dcérach preverené býky zvučného mena - konkrétne kombinácia SISYPHUS x WABAN. Sunshine-ov GZW má hodnotu 144. Na druhom mieste sa umiestnil aj u nás registrovaný HASHTAG (HRA-021) z kombinácie HAYABUSA x MANDRIN. Jeho matka MAXIMA má špičkový GZW 144 a do inseminácie dala už 4 synov. Okrem Hashtaga aj ďalšieho u nás využívaného býka HAITI (HRA-016), ktorý v aktuálnom rebríčku figuruje na 32. mieste. Tretia priečka rebríčka (GZW 133) patrí býkovi SENATOR, ktorého otcom je veľmi úspešný SISYPHUS v kombinácii na býka MANIGO. Druhý aj tretí býk rebríčka sú v majetku nemeckej inseminačnej stanice Höchstädt. 
Aj rebríček preverných býkov má nového lídra. Je ním ZEPTERov syn GS ZERO ONE v majetku dolnorakúskej inseminačnej stanice, ktorého GZW dosiahol hodnotu 138. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili býky známe aj u nás - konkrétne HOKUSPOKUS (HUC-009) GS ENJO (ERT-003), ktoré majú zhodný GZW 137. Enjove dcéry aktuálne uzatvárajú prvé laktácie aj na Slovensku.
V nasledujúcich prehľadoch nájdete rebríček 100 najlepších genomických a preverených býkov podľa GZW. Prinášame taktiež rebríček býkov, ktoré sú registrované na Slovensku.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 12/2021) zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 12/2021) zdroj: www.zar.at
Genomické býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2021) zdroj: www.zar.at
Preverené býky registrované na Slovnensku podľa GZW (DAC 12/2021) zdroj: www.zar.at

  
SUNSHINE                                      GS ZERO ONE
PF 2022 7.12.2021
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo ďakuje všetkým chovateľom a partnerom za spoluprácu v roku 2021. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2022. Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Veríme, že spolu s Vami budeme môcť dôstojne osláviť 30. výročie nášho zväzu, ktoré si pripomenieme v budúcom roku.


Stretnutie bonitérov po dvoch rokoch v Nemecku 1.10.2021
V dňoch 29. až 30. septembra 2021 sa v Nemecku uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Exteriér, ktorá pracuje pod Európskou simentálskou federáciou. Na stretnutí sa zúčastnili bonitéri z ôsmich krajín - Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Slovensko. Cieľom podujatia bola výmena informácií v oblasti hodnotenia exteriéru systémom FleckScore, ako aj snaha o praktické zjednotenie bonitérov z jednotlivých krajín pri priamom hodnotení zvierat. 
Teoretická aj praktická časť sa konala vo Vzdelávacom centre Triesdorf, ktoré sa nachádza blízko mesta Ansbach v Bavorsku. Vzdelávacie centrum slúži pre účely vysokých aj stredných škôl, prebiehajú tu aj odborné kurzy pre chovateľov. Zriaďovateľom centra je spolková republika Bavorsko. Jeho súčasťou je farma dojníc, na ktorej sa chová 150 kráv prevažne plemena fleckvieh. Tie sú ustajnené v dvoch objektoch - jeden s robotickým dojením, druhý s dojením v dojárni. Chod farmy zabezpečujú prevažne študenti miestnej strednej školy s poľnohospodárskym zameraním. Priemerná úžitkovosť miestnych dojníc je na úrovni 10 000 kg mlieka.
Celé podujatie bolo zorganizované na vynikajúcej úrovni, za čo treba nemeckým usporiadateľom na čele s Dr. Bernhardom Luntzom vyjadriť úprimné poďakovanie. Budúci rok sa stretnutie bonitérov uskutončí v Slovinsku. 
Postupne Vám budeme prinášať zaujímavé informácie, ktoré boli na tomto stretnutí odprezentované.

  
  
Ďalší vydarený ročník chovateľského dňa v Prešove 16.9.2021
V Prešove sa opäť zišli priaznivci slovenského strakatého plemena na už 19. ročníku chovateľského dňa, ktorý sa stal už neoddeliteľnou súčasťou kalendára výstav na Slovensku. Náročnej funkcie rozhodcu sa zhostil Ing. Ján Huba, CSc. z NPPC - VÚŽV Nitra. 
V kategórii jalovíc zvíťazila dcéra býka ZOMBIE (ZAR-003) zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš. Druhé miesto obsadila jalovica z PD Nová Ľubovňa po býkovi WOBBLER (HW-047). Tretie miesto sa ušlo chovateľom z PD SEKČOV v Tulčíku zásluhou dcéry býka EVEREST-ET (EGE-015).
Medzi prvôstkami rozhodcu najviac oslovila dcéra býka WOBBLER (HW-047) z Agrodružstva Bystré. Túto kravu redakcia časopisu Slovenský CHOV ocenila aj titulom NAJkrajšie zviera výstavy. Druhou najlepšou prvôstkou bola dcéra GS OTHELLO (HUS-010) z PD ONDAVA Stropkov. Tretia priečka bola pridelená krave z PDP Kežmarok po plemenníkovi GS OTHELLO (HUS-010). 
Kráľovskú kategóriu starších kráv ovládla plemennica z veľmi úspešného Agrodružstva Bystré po býkovi GS ECHT (ERT-002). Rozhodca ju zároveň vybral ako kravu s najlepším vemenom a získala aj najvyšší titul šampiónka výstavy. Na druhej priečke sa umiestnila krava z PD SEKČOV v Tulčíku po býkovi HUMMER-ET (FSH-001). Treťou v poradí bola krava z PD ONDAVA Stropkov - dcéra býka ILIWAL (RSS-575).
Najledpšími vodičmi sa stali pán František Kancián z AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš a slečna Kristína Gargalíková z PD SEKČOV v Tulčíku.
Všetkým zúčastneným chovateľom chceme poďakovať za prípravu zvierat a ich aktívnu prezentíciu na chovateľskom dni. Oceneným zo srdca gratulujeme. 
Taktiež chceme poďakovať všetkým sponzorom a spoluorganizátorom, bez ktorých by sa toto pekné podujatie nemohlo uskutočniť. Naša vďaka patrí aj rozhodcovi sa veľmi dobrú prácu v predvádzacom "ringu".
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť katalóg výstavy a výsledkovú listinu.

Katalóg chovateľského dňa
Listina ocenených zvierat

 
naj jalovica AGRO-LENT, s.r.o.   najlepšia prvôstka a NAJkrajšie zviera Agrodružstvo Bystré

 
najlepšia staršia krava, krava s najlepším vemenom a šampiónka Agrodružstvo Bystré
foto: Marián Dukes, Slovenský CHOVHodnotenie exteriéru v PLIS-e 6.9.2021
V spolupráci s Plemenárskymi službami SR, š. p. sme pre chovateľov pripravili novinku. Každá krava, ktorá bola ohodnotená bonitérom zväzu, má v PLIS-e v záložke "Hodnotenie exteriéru" uvedené detailné výsledky lineárneho hodnotenia. Po kliknutí na "I" v krúžku si vie chovateľ pri každom znaku pozrieť, ako sa daný znak hodnotí, resp. čo znamená daná číselná hodnota.


 1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.