Slovenský jazyk English Deutsch

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI

31.12.2021 Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.2 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.63079(2021/XA) týmto :
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2022 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.63079(2021/XA) v znení Dodatku č. 2 /platného od 28.5.2021/
 
     v termíne od 1.1.2022 - do 31.12.2022

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2021                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Späť
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.