Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Svetový kongres 2020 zrušený 9.4.2020
Organizátori svetového kongresu simentálskeho dobytka, ktorý sa mal konať v septembri t.r. v Rakúsku, s ľútosťou oznamujú, že kvôli ochoreniu Covid-19 musia toto podujatie zrušiť. Veria, že sa situácia postupne upokojí a v septembri 2021 budú môcť všetkých privítať na svetovom kongrese.


zmena v hlásení o premiestňovaní dobytka 3.4.2020
Od 1.4.2020 vstúpila do platnosti nová vyhláška o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka. Došlo k úprave niektorých nariadení týkajúcich sa premiestňovania HD.
Uvedenou úpravou sa mení doterajšia prax, podľa ktorej pôvodný držiteľ zvieraťa zasielal doklad
o premiestnení hovädzieho dobytka s odosielaným zvieraťom novému držiteľovi zvieraťa, ktorý
následne zasielal doklad potvrdený obidvomi držiteľmi do CRHZ.
Podľa platných pravidiel zasiela pôvodný aj nový držiteľ doklad o premiestnení hovädzieho
dobytka do CRHZ samostatne.
Bližšie informácie v priloženom odkaze.

Informácia o zmene vyhlášky
Úžitkovosť kráv v plemenej knihe s miernym nárastom 30.3.2020
Kravy zapísané v plemennej knihe dosiahli v roku 2019 priemernú úžitkovosť 6 781 kg mlieka s obsahom 3,95 % tuku a 3,45 % bielkovín, čo je o 42 kg mlieka viac ako v roku 2018.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť sumárne výsledky úžitkovosti za plemennú knihu v roku 2019, ako aj rebríčky chovateľov podľa kg mlieka, kg tuk+bielkoviny a dĺžky medziobdobia. Do výsledkov sú zrhrnuté kravy, ktoré boli zapísané v plemennej knihe a v období 1.1. až 31.12.2019 uzavreli normovanú laktáciu. Výsledky sa môžu mierne líšiť od výsledkov prezentovaných PS SR, š.p.

Sumár - plemenná kniha 2019
Poradie chovateľov podľa kg mlieka za rok 2019
Poradie chovateľov podľa kg tuk + bielkoviny za rok 2019
Poradie chovateľov podľa dĺžky medziobdobia za rok 2019


Najvyužívanejšie býky v roku 2019 13.3.2020
Najvyužívanejším býkom v roku 2019 sa stal opätovne HARAM (HUC-004), ktorý sa stal zároveň aj najčastejšie použitým genomikom. Jeho spermou bolo vykonaných 8832 všetkých a 4124 prvých inseminácií. Medzi býkmi preverenými na dcérach sa najvyužívanejším stal Zauberov syn ZOMBIE (ZAR-003) so 7435 vykonanými insemináciami (3828 prvých inseminácií).
Miera využívania genomických býkov zostala približne na vlaňajšej úrovni (62,09 % zo všetkých , resp. 60,90 % z prvých inseminácií).
V nasledujúcich odkazoch nájdete prehľad o najvyužívanejších býkoch podľa počtu vykonaných inseminácií a prehľad o využívaní genomických býkov v populácii medzi rokmi 2011 až 2019. 

 
HARAM (HUC-004)               ZOMBIE (ZAR-003)

Najvyužívanejšie býky 2019 (Zdroj: Plemenárske služby SR, š.p.)
Využívanie genomických býkov medzi rokmi 2011 až 2019 (Zdroj: Plemenárske služby SR, š.p.)
Zootechnické certifikáty býkov za rok 2019 31.1.2020
Do sekcie plemenná kniha sme umiestnili kópie zootechnických certifikátov býkov, ktoré boli zaregistrované do inseminácie v roku 2019.

Zoznam býkov do inseminácie za rok 2019
Zootechnické certifikáty registrovaných býkov - rok 2019Ohrozuje slovenský dobytok planétu? 23.1.2020

Prinášame zaujímavý komentár Ing. Jána Hubu, CSc. k aktuálnej problematike vzťahu životného prostredia a chovu hovädzieho dobytka, ktorý bol uverejnený na stránke www.agrobiznis.sk
 

Na Slovensku sa vlani vyrobilo 1,1 milióna áut.

Chováme dovedna 0,43 mil. jedincov HD. Je to zrejme menej, ako u nás voľne žijúcej raticovej zveri. Možno v našich lesoch žije toľko diviačic, ako na farmách chováme prasníc.

V jeden z ostatných víkendových dní ma inšpirovali tri silné vnemy. Ráno som počul v rádiu informáciu o počte u nás vyrobených áut. Na poludnie, na ceste z Nitry do Banskej Bystrice, som po upozornení manželkou registroval veľa početných stád raticovej zveri, pasúcej sa v blízkosti diaľnice (určite ich bolo viac, ako na tomto úseku vídavam v lete kráv). Večer som na webe čítal článok, prebratý z Washington Post s názvom „Škodia vaše hamburgery planéte?“

 

Najlepší chovatelia podľa exteriéru za rok 2019 3.1.2020
V roku 2019 sme lineárne hodnotenie vykonali pri 3081 prvôstkách a 123 starších kravách. V nasledujúcich súboroch prinášame poradie chovateľov podľa hlavných znakov rámec, osvalenie, končatiny a vemeno. Stiahnuť si môžete aj poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia exteriéru, do ktorého vstupujú hlavné znaky v pomere: rámec 10 %, osvalenie 20 %, končatiny 30 % a vemeno 40 %. 
Veríme, že rady chovateľov, zapojených do hodnotenia exteriéru, sa v novom roku 2020 rozšíria.

Poradie chovateľov podľa hlavného znaku RÁMEC (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa hlavného znaku OSVALENIE (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa hlavného znaku KONČATINY (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa hlavného znaku VEMENO (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia exteriéru (prvôstky 2019)
Poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia exteriéru (staršie kravy 2019)


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 23.12.2019

 


Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :


      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2020 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA) v znení Dodatku č. 1.
 
     v termíne od 1.1.2020 - do 31.12.2020

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  23.12.2019                                                               Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020 17.12.2019
Kolektív pracovníkov Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo ďakuje všetkým chovateľom a partnerom za spoluprácu v roku 2019. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2020. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.


Míľnik v šľachtení slovenského strakatého dobytka 16.12.2019
S radosťou oznamujeme, že Slovenská republika sa vďaka Plemenárskym službám SR, š.p., zapojila do spoločného genetického hodnotenia strakatého dobytka spolu s Nemeckom, Rakúskom a Českou republikou. Zatiaľ, v rámci ukazovateľov mliekovej úžitkovosti. V decembri 2019 bol publikovaný spoločný odhad plemenných hodnôt so zahrnutím slovenských dát. Do hodnotenia vstúpili slovenské údaje z kontrolných nádojov od roku 1995. Spoločnému hodnoteniu predchádzalo úspešné absolvovanie tzv. test-runov, ktoré prebehli bez problémov. V rámci slovenských údajov, ktoré boli zaslané do Nemecka, sa nachádzalo 367 býkov s viac ako 20 dcérami, ktoré sa nachádzali aj v nemeckej, rakúskej či českej populácii. Dáta zo Slovenska tak ovplyvňujú plemenné hodnoty býkov pre znaky mliekovej úžitkovosti v rámci spoločného hodnotenia. 
Pri slovenských zvieratách (býky aj kravy) tak máme k dispozícii plemenné hodnoty pre produkciu mlieka v kg, produkciu tuku v kg, % tuku, produkciu bielkovín v kg a obsah bielkovín v % počítané na základe údajov zo všetkých participujúcich krajín. Slovenské zvieratá majú taktiež vypočítaný index MW (Milchwert; index mliekovej úžitkovosti). V blízkej budúcnosti by Slovensko malo do spoločného hodnotenia vstúpiť aj s ďalšími znakmi, a tak veríme, že slovenské zvieratá budú mať v budúcnosti vypočítaný aj súhrnný index GZW, čo by našim chovateľom otvorilo nové možnosti pri predaji svojich zvierat.
Zmenil sa aj spôsob uverejňovania plemenných hodnôt znakov mliekovej úžitkovosti. PS SR, š.p., publikovali nový rebríček býkov na základe spoločného výpočtu, pričom býky sú zoradené podľa MW, ktorý vystriedal zaužívaný SPI (slovenský produkčný index). Aktuálnym lídrom je plemenný býk VERMEER (RMT-006) s MW 125. Nasledujú plemenníky WABAN (WLE-009) - MW 123, GS WORLDWIDE (WLE-007) a EVERGREEN (ERT-004) - zhodne s hodnotou MW 122.
V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť rebríček TOP 100 býkov podľa MW v slovenskej populácii na základe spoločného genetického hodnotenia pre znaky mliekovej úžitkovosti (Nemecko, Rakúsko, Česká republika a Slovensko).

TOP 100 býkov podľa MW - spoločné hodnotenie DE, AT, ČR a SVK - december 2019 (zdroj: Plemenárske služby SR, š. p.)

 
VERMEER (RMT-006)
foto: www.crvcz.cz
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10
... 
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.