Slovenský jazyk English Deutsch

História vzniku plemena

Začiatky vzniku plemena sa datujú zhruba od obdobia konca 19. storočia a začiatku 20. storočia, kedy dochádzalo k prevodnému kríženiu medzi pôvodnými autochtónnymi plemenami chovanými na Slovensku ako bol sivohnedý karpatský dobytok, červený karpatský dobytok a sivý stepný dobytok.

K vytvoreniu plemena sa v značnej miere využívali bernský býci a po roku 1870 dochádza k dovozu a využívaniu simenských býkov pochádzajúcich zo Švajčiarska. Tento zložitý a intenzívny proces tvorby plemena trval zhruba pol storočia, takže už tesne po období 1. Svetovej vojny, dochádza k určitej stabilizácii chovu a chovajú sa prevažne dve plemená a to: tzv. slovenský strakatý dobytok, ktorý sa v rámci Slovenska choval prevažne v južných oblastiach a pinzgavský  dobytok najmä v oblastiach severného Slovenska.

Po zavedení zákona 16 980 zo dňa 2. Júla 1925, ktorým sa zároveň stanovili chovné ciele plemien a oblasti chovu, a tým že došlo zároveň  k zavedeniu kontroly úžitkovosti HD sa priamo posilnil význam a opodstatnenie plemenárskej práce.

V procese zošľachťovania sa prikladala veľká váha najmä morfologickým znakom, presadzoval sa najmä vyrovnaný exteriér a typ zvieraťa a do úzadia sa posúvala najmä produkcia mlieka. Takýto trend upevňovania vlastností pokračoval vlastne aj za fungovania Slovenské štátu, kde ešte výraznejšie dochádzalo k tlaku na exteriérové vlastnosti  a dokonca na farbu srsti, kde sa preferovalo žlto-strakaté sfarbenie. Menší tlak sa  robil na exteriérové vlastnosti vemena a samotnú mliekovú produkciu. To boli aj základne požiadavky pri importe býkov.

Výraznejší posun v tvorbe plemena nastal po období 2. Svetovej vojny, kde dochádza k využívaniu fylogeneticky príbuzných plemien rakúskych a nemeckých býkov. K vtedajším zakladateľom línii patrili najmä:

  • Dolar, Cedron, Hek,
  • Hektor, Lord, Marginus,
  • Amor, Tono, Faust,
  • Zeno, Fabian,Sepli,
  • Matador, Kraft, Dalimir,
  • David a Maco.

Dochádza aj k navyšovaniu stavov stáv , kde v roku 1959 sme mali zhruba 643 tisíc kráv .V období najmä po roku 1972 sa do popredia tlačili najmä požiadavky na zvýšenie produkcie mlieka, ktoré sa mali dosiahnút využívaným  mliekových typov plemien ako Jersey, aishyre a dánsky červenostrakatý dobytok. Ten tlak bol až taký silný , že dochádza doslova k zmene úžitkového typu  značnej časti populácie strakatého dobytka na Slovensku, zníženiu stavov čistokrvných zvierat,  najmä využívaním  býkov nížinného čiernostrakatého plemena a neskôr býkov aishyrského plemena a holštajských býkov červenej variety tzv: RED

Transformácia celého agrosektora , najmä po roku 1990, zlé nastavenie smerovania vývoja poľnohospodárstva avšak predovšetkým smerovanie živočíšnej výroby, možno čiastočne nepochopenie dôležitosti zachovania početnosti stavov dobytka, podcenenie náväzností na pôdne a klimatické podmienky regiónov, nedostatočná krmovinová základňa, nevyrovnanosť  v produkcii mlieka a mnohé ďalšie aspekty prispievali k znižovaniu stavov kráv nielen tohto plemena na Slovensku.  Z celkového počtu 524 644 stavy poklesli na dnešných približne 200 tisíc kráv.

mapa.jpg

SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.