Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Najlepšie chovy v plemennej knihe za rok 2021 5.4.2022
Prinášame Vám poradie chovov v plemennej knihe podľa dosiahnutej úžitkovosti v kontrolnom roku 2021. V priemere kravy zapísané v plemennej knihe nadojili 7 075 kg mlieka (3,95 % tuku, 279 kg tuku, 3,51 % bielkovín, 249 kg bielkovín).
Najvyššiu úžitkovosť dosiahli kravy v spoločnosti MKM-STRED, s.r.o. (10 166 kg mlieka), nasledovali zvieratá Žiarec PD Tvrdošín (10 099 kg mlieka) a spoločnosť Agrofarma-K, s.r.o. Medzany (9 939 kg mlieka).

Poradie chovateľov v plemennej knihe podľa produkcie mlieka za rok 2021


Pohľad do dojárne MKM-STRED s.r.o.
Odišiel profesor Ján Pšenica 25.3.2022
S ľútosťou sme prijali správu, že 19. marca 2022 odišla významná osobnosť slovenskej zootechnickej vedy, uznávaný odborník v oblasti šľachtenia hovädzieho dobytka - prof. Ing. Ján Pšenica, CSc. Rodák z Babinej (okres Zvolen) skonal vo veku 92 rokov. Celý svoj profesný život zasvätil práci v oblasti chovu hovädzieho dobytka. Pracoval na Katedre genetiky a plemenárskej biológie vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Bol usilovným zástancom aplikácie moderných postupov v šľachtení hovädzieho dobytka, pričom bol veľmi uznávaný aj v rámci širokej chovateľskej verejnosti. Zúčastnil sa stoviek bonitácií a výberov plemenných býkov, na ktorých odovzdával cenné rady, napomáhajúce zlepšovaniu úrovne našich chovov. V nasledujúcom odkaze si môžete prečítať spomienkovú reč Ing. Jána Hubu, CSc., ktorá odznela na poslednej rozlúčke s prof. Pšenicom 25. marca na cintoríne v Nitre.
Všetkým pozostalým vyslovujeme našu najúprimnejšiu sústrasť.

Česť jeho pamiatke!


Býky na predaj 9.3.2022
V sekcii Ponuka býkov nájdete nové býky, ktoré sú k dispozícii do prirodzenej plemenitby.

  
Populácia strakatého dobytka prekročila hranicu 7 000 kg mlieka ! 7.3.2022
Podľa prezentovaných výsledkov kontroly úžitkovosti dosiahli kravy slovenského strakatého plemena v kontrolnom roku 2021 priemernú úžitkovosť 7 017 kg mlieka, s obsahom 3,93 % tuku (276 kg tuku) a 3,49 % bielkovín (245 kg bielkovín). Po prvýkrát sa tak priemerná produkcia "prehupla" cez magickú hranicu 7 tisíc kilogramov.
Výsledky kontroly úžitkovosti si môžete stiahnuť na stránke Plemenárskych služieb SR, š.p. (klikni).


Náhľad
Národný šampionát - Simmental Cup 2022 28.2.2022
Vážení priatelia,

náš zväz si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho založenia a pri tejto príležitosti plánujeme v dňoch 5. až 6. mája 2022 zorganizovať výstavu s názvom Národný šampionát - Simmental Cup 2022. Podujatie sa uskutočná v areáli Nestville parku v Hniezdnom (okr. Stará Ľubovňa). Jeho súčasťou bude aj odborný seminár spojený so spoločenským programom.
Bližšie informácie o programe budeme prinášať v najbližších dňoch.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 31.12.2021
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.2 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.63079(2021/XA) týmto :
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2022 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.63079(2021/XA) v znení Dodatku č. 2 /platného od 28.5.2021/
 
     v termíne od 1.1.2022 - do 31.12.2022

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2021                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Za Ing. Antonom Paliderom 27.12.2021
Smutná správa obišla širokú chovateľskú verejnosť krátko pred tohtoročnými Vianocami. Vo štvrtok 23.12.2021 nás vo veku 76  rokov navždy opustil Ing. Anton Palider - predseda Žiarec PD Tvrdošín. Ing. Palider bol jedným zo strojcov úspechu tvrdošínskych družstevníkov, ktorí sa prepracovali medzi absolútnu špičku chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku. Významne sa podieľal pri budovaní nových ustajňovacích objektov, ktoré dopomohli k významnému nárastu úžitkovosti miestneho stáda. Práve spomínané nové objekty boli aj zdrojom problémov pri refundácii finančných prostriedkov, ktoré musel skúsený manažér v posledných mesiacoch intenzívne riešiť. 
Celému kolektívu pracovníkov Žiarec PD Tvrdošín, ako aj rodine a priateľom vyslovujeme našu najúprimnejšiu sústrasť. Slovenský agrárny sektor stratil významného odborníka.
Česť jeho pamiatke !


Hodnotenie exteriéru v roku 2021 23.12.2021
V roku 2021 bonitéri zväzu lineárne ohodnotili dovedna 3310 kráv slovenského strakatého plemena, z čoho bolo 3292 prvôstok a 18 starších kráv. Prinášame Vám reríček chovateľov podľa priemerného hodnotenia za hlavné znaky - vemeno, končatiny, osvalenie, rámec, a za súhrnné hodnotenie exteriéru, do ktorého vstupujú jednotlivé znaky v nasledujúcom pomere: rámec 10 %, osvalenie 20 %, končatiny 30 % a vemeno 40 %.
Taktiež si môžete pozrieť zoznam 50 najlepších prvôstok podľa súhrnného hodnotenia exteriéru a podľa vemena.
Všetkým chovateľom chceme poďakovať za možnosť vykonávať hodnotenie exteriéru v ich chovoch. Zároveň veríme, že rady zapojených chovateľov sa budúci rok opäť rozšíria.

Poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia exteriéru
Poradie chovateľov podľa hodnotenia vemena
Poradie chovateľov podľa hodnotenia končatín
Poradie chovateľov podľa hodnotenia osvalenia
Poradie chovateľov podľa rámca tela
TOP 50 najlepšie hodnotených prvôstok podľa celkového hodnotenia exteriéru
TOP 50 najlepšie hodnotených prvôstok podľa vemena


www.fleckscore.com


Decembrový výpočet plemenných hodnôt 7.12.2021
S blížiacim sa koncom roka si väčšina chovateľov vyberá plemenné býky do pripárovacích plánov na budúci rok. Slúžia im na to publikované výsledky genetického hodnotenia, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom viacerých zdrojov. V utorok 7. decembra bol publikovaný posledný tohtoročný výpočet plemenných hodnôt v rámci spoločného hodnotenia DAC.
Medzi genomickými býkmi sa na prvé miesto dostal býk z portfólia bavorskej stanice býkov v Neustadte SUNSHINE, ktorého otcom aj otcom matky sú na dcérach preverené býky zvučného mena - konkrétne kombinácia SISYPHUS x WABAN. Sunshine-ov GZW má hodnotu 144. Na druhom mieste sa umiestnil aj u nás registrovaný HASHTAG (HRA-021) z kombinácie HAYABUSA x MANDRIN. Jeho matka MAXIMA má špičkový GZW 144 a do inseminácie dala už 4 synov. Okrem Hashtaga aj ďalšieho u nás využívaného býka HAITI (HRA-016), ktorý v aktuálnom rebríčku figuruje na 32. mieste. Tretia priečka rebríčka (GZW 133) patrí býkovi SENATOR, ktorého otcom je veľmi úspešný SISYPHUS v kombinácii na býka MANIGO. Druhý aj tretí býk rebríčka sú v majetku nemeckej inseminačnej stanice Höchstädt. 
Aj rebríček preverných býkov má nového lídra. Je ním ZEPTERov syn GS ZERO ONE v majetku dolnorakúskej inseminačnej stanice, ktorého GZW dosiahol hodnotu 138. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili býky známe aj u nás - konkrétne HOKUSPOKUS (HUC-009) GS ENJO (ERT-003), ktoré majú zhodný GZW 137. Enjove dcéry aktuálne uzatvárajú prvé laktácie aj na Slovensku.
V nasledujúcich prehľadoch nájdete rebríček 100 najlepších genomických a preverených býkov podľa GZW. Prinášame taktiež rebríček býkov, ktoré sú registrované na Slovensku.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 12/2021) zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 12/2021) zdroj: www.zar.at
Genomické býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2021) zdroj: www.zar.at
Preverené býky registrované na Slovnensku podľa GZW (DAC 12/2021) zdroj: www.zar.at

  
SUNSHINE                                      GS ZERO ONE
 1 
2
 3 4 5 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.