Slovenský jazyk English Deutsch
  • IMG_20150529_115258
  • byk-pavlovce-2015
  • IMG_20150529_114700
  • Pastva
  • Slovensky-strakaty-dobytok-1
  • Slovensky-strakaty-dobytok-2
  • Slovensky-strakaty-dobytok-3
  • Slovensky-strakaty-dobytok-4
  • Slovensky-strakaty-dobytok-5
  • Slovensky-strakaty-dobytok-6
RSS - Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka
Aktuality zväzu
Nové plemenné hodnoty býkov fleckvieh/simmental AT/DE 10. 4. 2016
Dňa 6.4.2016 boli uverejnené nové plemenné hodnoty býkov fleckvieh/simmental v rámci AT/DE, kde sú aj býci pôsobiaci v slovenskej populácii...
rebríček: tu
Viac
Zasadnutie výberovej komisie SS 15. 2. 2016
         Dňa 3.2.2016 sa konalo zasadnutie výberovej komisie pre Slovenský strakatý dobytok v priestoroch Masarykovho dvora  /Vígľaš, Pstruša/ so začiatkom o 10.30 hod.
Prítomní členovia jednomyseľne schválili návrh programu, ktorý bol zasielaný spolu s pozvánkou. Jednotlivých prítomných privítal na zasadnutí predseda výberovej komisie  Ing. Matúš Kohút.
Bližšie informácie a výsledky v zápisnici: tu
Viac
Výzva na predkladanie žiadostí 29. 12. 2015
Výzva na predkladanie žiadostí

      Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie registrovanej Európskou komisiou  pod evidenčným číslom SA.41094(2015/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2016 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: Založenie a vedenie plemennej knihy  a plemenárskej evidencie registrovanej EK pod evidečným číslom SA.41094(2015/XA)
 
     v termíne od 1.1.2016 - do 31.12.2016

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 03 Levice

V Leviciach  29.12.2015                                                               Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ


bližšie info: 0366229669,0905415850
www.simmental.sk
mail: zchssd@simmental.sk
Viac
Všetky aktuality
SIMMENTAL © 2016. Web developed by LINQ.